โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.กระบี่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

โดยทรงมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีพื้นที่ทำกินและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสถานที่อันเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริส่วนใหญ่นั้นมีภูมิทัศน์สวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยคุณค่าน่าสนใจ
การเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงามของพื้นที่แล้ว ยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และยังได้กระจายรายได้ด้วยการเลือกซื้อผลิตผลที่สด สะอาด กลับมาอีกด้วย

mykings

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก 
2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล 
3. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
4. โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึก 
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 
7. โครงการฝายห้วยน้ำแก้ว 
8. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี 
9. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด 
10. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา 
11. โครงการเลี้ยงปลาเก๋า,ปลากะพงขาวในกระชัง

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสาธิตสกัดน้ำมันปาล์มที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ที่ตั้งโครงการ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด เลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 • เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันรายย่อย มีโอกาสรวมกลุ่มกันสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจำหน่าย และนำผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่น ทะลายเปล่า กากเส้นใย และกะลา มาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น

โครงการสงเสรมอตสาหกรรมนำมนปาลมขนาดเลก 1

โครงการสงเสรมอตสาหกรรมนำมนปาลมขนาดเลก 2

2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 • ผลิตและปล่อยพันธุ์ปูในแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • สำรวจ ติดตาม และ ประเมินผลการปล่อยพันธุ์ปูในแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ศึกษา ทดลอง และ วิจัย การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูและสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปูเชิงอนุรักษ์
 • เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ปู และป่าชายเลน

โครงการศนยศกษาการพฒนาและอนรกษพนธป ปาทงทะเล1

3. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล

ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

ที่ตั้งโครงการ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 • เพื่อแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งของราษฎรทั้งในและนอกพื้นที่ ด้านการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่ชาติป่าเกาะกลาง
 • เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์วิทยาของป่าทุ่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และหลากหลาย มีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ สนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ชุมชน ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าทุ่งทะเลอย่างยั่งยืน ให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้ากี่กระทบ
 • เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชน ชุมชนรอบพื้นที่ป่าทุ่งทะเล ด้านต่างๆให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

โครงการฟนฟและอนรกษปาทงทะเล 4

4. โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึก

ชื่อโครงการ โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ บ้านปากน้ำ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 • ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ได้ทำนาปลูกข้าวไว้บริโภคเป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวจากภายนอก

โครงการปลกขาวเพอบรโภคครบวงจรในนคมสหกรณอาวลก2

5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองและไม้ประดับเมืองร้อน เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ และเป็นแปลงแม่พันธุ์
 • ผลิตและขยายพันธุ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการอนรกษพนธกรรมพช1

6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว จังหวัดกระบี่

ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • จัดหาน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค ให้กับราษฎรพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
 • จัดหาน้ำเพื่อเสริมให้อ่างเก็บน้ำห้วยขุนเต๊ยะในค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนอำเภอคลองท่อม 

โครงการอางเกบนำหวยนำเขยว1 

8. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี

ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

ที่ตั้งโครงการ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

พระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เป็นการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ในจังหวัดกระบี่ไม่ให้สูญพันธุ์
 • เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยู่ของชาติ

โครงการอนรกษพนธกลวยไมรองเทานาร


9. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด

อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด จังหวัดกระบี่

ที่ตั้งโครงการ บ้านโคกหาร หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่เพาะปลูกยางบางส่วนในเขตหมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7 และ 9 พื้นที่ 4,000 ไร่ของตำบลสินปูน 

 

10. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา

อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา จังหวัดกระบี่

ที่ตั้งโครงการ บ้านปากหยา หมู่ที่ 3 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค เสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝน-ฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์ และการประมงน้ำจืดเพิ่มจากการเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัย เขตหมู่ที่ 1 , 8 บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านเขาเขน หมู่ที่ 3 บ้านปากหยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา

โครงการอางเกบนำคลองหยา

11. โครงการเลี้ยงปลาเก๋า,ปลากะพงขาวในกระชัง

ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงปลาเก๋า, ปลากะพงขาว ในกระชัง จังหวัดกระบี่

ที่ตั้งโครงการ บ้านร่าหมาด บ้านปากคลอง บ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 2,3 และ 10 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 • เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ได้
 • เพื่อลดปัญหาการว่างงาน
 • เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน

โครงการเลยงปลาเกาปลากะพงขาวในกระชง