ยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa On Arrival สำหรับ 21 ประเทศ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตาม ม.12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว หรือ Visa On Arrival (VOA) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 61-13 ม.ค. 62

 

download กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม