ประเภทของการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย

           

S 5963779 2

 

 

ประเภทของการขออยู่ต่อและเอกสารประกอบที่ต้องใช้มีดังนี้

การขออยู่ต่อกรณีเพื่อการท่องเที่ยว

 • เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 • แบบคำขอ ตม.7 (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า , ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

การขออยู่ต่อกรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนา หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสำเนา หนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือ รับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา
  (ยกเว้นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ อุดมศึกษา)

 

 การขออยู่ต่อกรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

กรณีโรงเรียนในระบบ ได้แก่ โรงเรียน สามัญศึกษา English Program โรงเรียน อาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติ

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้ง สถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง และสำเนา หนังสือแต่งตั้งครูตามแบบที่ สช. กำหนด
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนา หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสำเนา หนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือ รับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา

กรณีโรงเรียนนอกระบบ

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้ง สถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอน ตามแบบที่ สช.กำหนด
  กรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้ง สถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก อธิการบดีของสถาบันการศึกษา โดยระบุ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง


กรณีเป็นบุคลากรทางการศึกษา

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงถึงความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอเดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • หนังสือรับรองคนต่างด้าวที่แสดงถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่จะต้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรจากสถานศึกษา
 • รายละเอียดจำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสัญชาติไทยและคนต่างด้าว
 • สัญญาจ้าง
 • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
 • หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

 

การขออยู่ต่อกรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้นโดยให้ปรากฏรายละเอียด เกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
   

การขออยู่ต่อกรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้ง สถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้นโดยให้ปรากฏรายละเอียด เกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับ กรมหรือเทียบเท่าหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ รับผิดชอบสถานศึกษานั้น
  (ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและ กรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)

การขออยู่ต่อกรณีเพื่อการลงทุน

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ ประเทศไทยจากธนาคาร
 • สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด และสำเนา การจดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วน ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้อง ชุด) หรือหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสำเนา หลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน)>หรือสำเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตร ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

การขออยู่ต่อกรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวเพื่อศึกษาในสถานศึกษาตาม

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่เพื่อศึกษา
 • สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐาน การจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือ หลักฐานอื่น จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

การขออยู่ต่อกรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก กรมประชาสัมพันธ์ หรือกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

การขออยู่ต่อกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรสบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่นหลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐาน การจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
 • สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนาใบ สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีถิ่นที่อยู่

การขออยู่ต่อกรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือ การพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 • แบบคำขอ ตม.7
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา เฉพาะกรณีดูแลผู้ป่วยให้แนบหนังสือรับรอง และขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา และเอกสารแสดง ความสัมพันธ์ (กรณีผู้ดูแลซึ่งเป็นส่วนแห่ง ครัวเรือน) เช่น หลักฐานการสมรส สำเนา สูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น โดยได้รับการรับรองจากสถานทูต หรือสถาน กงสุล

 

继续居留申请类别以及相关文件如下:

以旅游目的申请继续居留

所需文件

 1. 申请表(外籍者亲自申请)
 2. 护照、签证及最后一次盖
 3. 4x6厘米证件照(拍摄时间距离现在不得超过6个月)
 4. 手续费1,900 泰铢

以教学为目的申请继续居

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 工作许可证件
 4. 学校发行的留任许可证。证件上需注明工作职位、月薪以及聘雇时
 5. 教师许可证,教育委员会发行的教师资格证,或者是教育委员会发行的相关证件 (高校教师或专家除外)

以在私立教育机构担任教师或专家为目的申请继续居留

所需文件

此项专指实行教育部教学大纲的教育机构及其国际

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 工作许可证
 4. 政府机关发行的教育机构创办许可证
 5. 教育机构发行的留任许可证。证件上需注明工作职位、月薪、任职时间以及教师任职许可。
 6. 教师资格证,或教育委员会发行的相关许可证,或是教育委员会发行的教师职权证件。

非学历教育机构

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 工作许可证
 4. 政府机关发行的教育机构创办许可证
 5. 教育机构发行的留任许可证。证件上需注明工作职位、月薪、任职时间以及教师任职许可。
 6. 私立教育委员会规定的教师任职证件


私立高校

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 工作许可证
 4. 政府机关发行的教育机构创办许可证
 5. 校领导批准留任证件。证件上须注明工作职位、月薪以及聘雇时间。


教育机构工作人员

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 工作许可证
 4. 学位证书
 5. 成绩单
 6. 最近一个月纳税表(有申请者本人姓名)以及收据
 7. 由教育机构发行的继续居留说明书
 8. 教育机构泰籍及外籍教师与工作人员数量的细节
 9. 聘雇协议书
 10. 教育机构创办许可证
 11. 私立教育委员会发行的证书

以在公立学校就读目的申请继续居留

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 学校发行的继续居留许可证。证件上须注明申请者的学制、年级和学习成绩信息

以在私立学校就读目的申请继续居留

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 政府部门发行的教育机构创办许可证
 4. 学校发行的继续居留许可证。证件上须注明申请者的学制、年级和学习成绩信息
 5. 由负责管理私立学校单位或市长发行的证书
  (国际学校和私立大学除外)

 

 以投资目的申请继续居留

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 从国外转账到泰国的记录表
 4. 房地产买卖协议书以及由相关单位发行的房地产占有权证件(仅限买房情况)
 5. 储蓄存款记录(仅限以储蓄投资情况)
 6. 国债券(仅限投资购买官方国债券情况)


 已被允许暂时留在境内就读的外籍家庭申请继续居留

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 已被批准留在境内就读者的护照
 4. 家庭关系证明(如结婚证、出生证、子女认定登记、户口簿)
 5. 义子义女收养证件

以担任媒体工作目的申请继续居留

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 工作证
 4. 由外交部信息处或国家讯息部发行的证件

 

以跟在境内居住人士同居目的申请继续居留(仅限父母、配偶、子女、义子义女及配偶的子女)

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 家庭关系证明(如结婚证、出生证、子女认定证件、义子义女收养证件或其他相关文件)
 4. 申请者的住址信息及其相关的重要文件

以就医目的、养病目的以及照顾病人目的申请继续居留

所需文件

 1. 申请表
 2. 申请者的护照
 3. 就医地点的医生签订的继续居留证件
 4. 仅限照顾病人目的,请附上就医地点的医生签订的继续居留证件以及关系证件(如是家庭关系)如结婚证、出生证、子女认定证书等。所述的文件需由大使馆或领事馆证实。