ประชาสัมพันธ์ (การขออยู่ต่อแรงงานต่างด้าว)

ขออยตอ 3 สญชาต ขอมลผมาตดตอ เอกสารประกอบการยน Final