ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนต่างด้าวที่วีซ่าใกล้จะหมดอายุ ในทุกช่องทางการติดต่อ

แจงเตอน2