การแจ้งที่พักตามมาตร 38 สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน

poster02 01 01 1