การจองคิวออนไลน์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ได้เปิดระบบการจองคิวออนไลน์สำหรับผู้เข้าใช้บริการประเภทงานขออยู่ต่อ (Extention Visa) โดยท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อทำการระบุวันและเวลาที่ท่านต้องการเข้ามาใช้บริการ

You can apply for make an online queue reservation for pre-service appointment(Extension Visa) by scan this QR Code.

 

01

 

02

 

 

03