โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดกระบี่

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดกระบี่

      วันที่ 23-25 เม.ย.2561 เวลา 08.30-10.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ได้จัดการอบรมตามโครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดกระบี่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนให้แก่พ่อค้าแม่ค้าให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการท่องเที่ยว “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยจัดการอบรมฯ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 เม.ย.2561 ณ โรงเรียนภาษาจีนกระบี่ อาคารบุญหลาย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่