ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ผงผบงคบบญชา

 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
 

1. พ.ต.อ.ศภฤกษ พนธโกศล

พ.ต.อ.ศุภฤกษ์  พันธ์โกศล
ผกก.ตม.จว.กระบี่
 

2.พ.ต.ท.บญชา ลมปชาต

พ.ต.ท.บัญชา  ลิมปิชาติ
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ 
 

                                              4. พ.ต.ท.สเทพ เกดมสก               พ.ต.ท.หญง เพญสน อนทรภรมย3               6 พ.ต.ต.กฤษณ กลนขจร

                                                                    พ.ต.ท.สุเทพ  เกิดมุสิก                            พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสินี  อินทรภิรมย์                      พ.ต.ต.กฤษณ  กลิ่นขจร
                                                                          สว.ตม.จว.กระบี่                                        สว.ตม.จว.กระบี่                                        สว.ตม.จว.กระบี่