ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

hd bn command3s

 

 stm6203 1

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ผบช.สตม.

 

 

stm6210 2

พล.ต.ต.พรชัย ขันตี
รอง ผบช.สตม. 

 

stm6210 3

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
รอง ผบช.สตม.

 

stm6210 4

พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
รอง ผบช.สตม.

 

 stm6210 5

พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ
รอง ผบช.สตม.

 

stm6210 6 

พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร
รอง ผบช.สตม.

 

stm6210 7 

พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
รอง ผบช.ตชด. ปฏิบัติราชการ สตม.

 

                                                                                                          

 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
 

 

พ.ต.อ.คงฤทธ

พ.ต.อ.คงฤทธิ์ สุกใส
ผกก.ตม.จว.กระบี่

 

 

พ.ต.ท.วระศกดฯ 

พ.ต.ท.วีระศักดิ์ วงศ์ป้อม
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่

พ.ต.ท.พรพงศ ปจฉมสวสด3 

พ.ต.ท.พรพงศ์ ปัจฉิมสวัสดิ์
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่

 พ.ต.ท.หญง ศศธรฯ

พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ไพโรจน์
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่

พ.ต.ท.ธนศลป ดวงแกวงาม 

พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่

 พ.ต.ท.ยศพรฯ

พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล
สว.ตม.จว.กระบี่

พ.ต.ท.หญง โชตกาสวรรณโชต

พ.ต.ท.หญิง โชติกา สุวรรณโชติ
สว.ตม.จว.กระบี่ 

พ.ต.ท.หญง เพญสน อนทรภรมย3 

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย์
สว.ตม.จว.กระบี่

พ.ต.ต.กตตคณ สรอยมาล 2 

พ.ต.ต.กิตติคุณ สร้อยมาลี
สว.ตม.จว.กระบี่

พ.ต.ต.วศวะ เสนหา2

พ.ต.ต.วิศวะ เสน่หา
สว.ตม.จว.กระบี่

พ.ต.ต.มตนนท จตแขง

พ.ต.ต.มุตินันท์ จิตรแข็ง
สว.ตม.จว.กระบี่

ร.ต.อ.ปวรศ แกไข

ร.ต.อ.ปวริศ ปานะจินาพร
สว.ตม.จว.กระบี่