เกี่ยวกับเรา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการ ตรวจอนุญาตบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรทางน้ำ ทางอากาศการให้บริการและควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวระหว่างที่อยู่ในราช อาณาจักรจนกระทั่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตลอดจนติดตามดูแลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือเข้ามาประกอบอาชญา กรรม ภายในราชอาณาจักรรวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้มีการก้าวล้ำอธิปไตยและกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม อำนาจและหน้าที่ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
(1) งานตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศ
(2) งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ
(3) งานบริการคนเข้าเมือง
  - งานขออยู่ต่อระยะยาวและระยะสั้นและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
  - งานขอสงวนสิทธิกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
  - งานการรับแจ้งที่พักกับคนต่างด้าว 90 วัน
  - งานการรับแจ้งจากผู้ประกอบการโรงแรม เคหะสถาน ที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
  - งานตรวจลงตราศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
(4) งานผลักดันส่งกลับ
(5) งานสืบสวนปราบปราม
  - สืบสวนจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย
  - สืบสวนจับกุมคนต่างด้าวที่มาทำกระทำความผิดกฎหมายในเขตพื้นที่และงานอาชญากรรมข้ามชาติ
  - งานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย
  - งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออยู่ต่อ และการตรวจโรงแรม เคหะสถาน เกี่ยวกับการแจ้งที่พักของ คนต่างด้าว
(6) งานอำนวยการ
  - งานนโยบายและแผน
  - งานธุรการและกำลังพล
  - งานการเงินและงบประมาณ
  - งานส่งกำลังบำรุง