ค่าธรรมเนียม

ฎหมายที่ควรรู้
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
   
 
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๒(๑) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ อันเป็นพระราชบัญญัติ ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ปรกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฏกระทรวงได้ดังต่อไปนี้
   
 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฏกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฏกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   
 
ข้อ ๑ ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
อัตราใหม่
อัตราเก่า
  (๑) การตรวจตราตามมาตรา ๑๒(๑)
 
 
  (ก) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร ครั้งละ
๘๐๐ บาท
 
  (ข) ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ
๑,๒๐๐ บาท
(๓๐๐)
  (ค) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 
 
    - ใช้ได้ครั้งเดียว 
- ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 
- ใช้ได้หลายครั้งภายในสามปี สำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประกอบธุรกิจ
๒,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท
 
  (ง) ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามาตรา ๔๑ ครั้งละ
๑,๒๐๐ บาท
 
  (จ) ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในมาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
 
 
    - ใช้ได้ครั้งเดียว 
- ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี
๑,๙๐๐ บาท
๓,๘๐๐ บาท
 
  (๒) อุทธรณ์ตามมาตรา ๒๒ คนละ
๑,๙๐๐ บาท
(๕๐๐)
  (๓) คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามาตรา ๓๕ คนหนึ่ง ครั้งละ
๑,๙๐๐ บาท
(๕๐๐
  (๔) อุทธรณ์ตามมาตรา ๓๖ คนละ
๑,๙๐๐ บาท
(๕๐๐)
  (๕) คำขออนุญาตเพื่อขอมาอยู่ในราชอาณาจักรอีกตามมาตรา ๓๙
 
 
    - คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว 
- คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลือ
๑,๐๐๐ บาท
๓.๘๐๐ บาท
(๕๐๐)
(๑,๐๐๐)
  (๖) คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๔๕
๗,๖๐๐ บาท
(๒,๐๐๐)
  (๗) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๑
 
 
  (ก) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๔๗ ฉบับละ ในกรณีที่ผู้ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของคนต่างด้าว ที่มีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร หรือของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ
๑๘๑,๔๐๐บาท
๙๕,๗๐๐ บาท 
(๕๐,๐๐๐)
(๒๕,๐๐๐)
  (ข) ใบสำคัญที่อยู่ตามมาตรา ๕๑ ฉบับละ
๙๕,๗๐๐ บาท
(๒๕,๐๐๐)
  (๘) หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาอีกมาตรา ๕๐(๑) คนละ
๑,๙๐๐ บาท
(๕๐๐)
  (๙) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๕๐(๒) ฉบับละ
๑๙,๐๐๐ บาท
(๕,๐๐๐)
  (๑๐) เอกสารที่ออกให้ตามมาตรา ๕๒ ฉบับละ
๑,๙๐๐ บาท
(๕๐๐)
  (๑๑) คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๗ คนละ
๘๐๐ บาท
(๒๐๐)
   
 
ข้อ ๒ กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับตั้งแต่วันปรกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

(นายวันมูหมัดนอร์ มะทา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย