แนวทางปฏิบัติการขออยู่ต่อฯ กรณีครอบครัวไทยและชีวิตบั้นปลาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เหตุแห่งความจำเป็นกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย และกรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย(เพิ่มเติม)

33 95 แจงแนวทางปฏบตกรณเปนครอบครวผไมมสญชาตไทย และใชชวตบนปลาย 002

33 95 แจงแนวทางปฏบตกรณเปนครอบครวผไมมสญชาตไทย และใชชวตบนปลาย 003

33 95 แจงแนวทางปฏบตกรณเปนครอบครวผไมมสญชาตไทย และใชชวตบนปลาย 004