รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

              แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
หน่วยงาน  ตม.จว.กระบี่
 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 16,160.00 16,160.00 เฉพาะเจาะจง 000 หจก.เกี่ยวข้องการค้า ตกลงซื้อราคา 16,160 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 3/2564 ลง 29 ก.ย.63
ซื้ออาหารผู้ต้องกัก 3 สัญชาติ 19,450.00 19,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 19,450 บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 19,450 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 1/2564 ลง 29 ก.ย.63
ซื้ออาหารผู้ต้องกักสัญชาติทั่วไป 425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 425 บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 425 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 2/2564 ลง 29 ก.ย.63
จ้างทำความสะอาด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.คมคาย รัตนคหะ เสนอราคา 10,000 บาท น.ส.คมคาย รัตนคหะ เสนอราคา 10,000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 2/2564 ลง 24 พ.ย.63
จ้างดูแลสนามหญ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ พิพิธชวนชม เสนอราคา 10,000 บาท นายมานพ พิพิธชวนชม ตกลงจ้างราคา 10,000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 1/2564 ลง 24 พ.ย.63
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
หน่วยงาน  ตม.จว.กระบี่
 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 14280 14280 เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวข้องการค้า เสนอราคา 14,280 บาท หจก.เกี่ยวข้องการค้า ตกลงซื้อราคา 14,280 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 6/2564 ลง 28 ต.ค.63
ซื้ออาหารผู้ต้องกัก 3 สัญชาติ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 29,700 บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 29,700 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 4/2564 ลง 28 ต.ค.63
จ้างทำความสะอาด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.คมคาย รัตนคหะ เสนอราคา 10,000 บาท น.ส.คมคาย รัตนคหะ เสนอราคา 10,000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 2/2564 ลง 24 พ.ย.63
จ้างดูแลสนามหญ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ พิพิธชวนชม เสนอราคา 10,000 บาท นายมานพ พิพิธชวนชม ตกลงจ้างราคา 10,000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 1/2564 ลง 24 พ.ย.63
               
               
               
               
               
               
               
              แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563
หน่วยงาน  ตม.จว.กระบี่
 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 20250 20250 เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวข้องการค้า เสนอราคา 20,250 บาท หจก.เกี่ยวข้องการค้า ตกลงซื้อราคา 20,250 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 9/2564 ลง 27 พ.ย.63
ซื้ออาหารผู้ต้องกัก 3 สัญชาติ 4,475.00 4,475.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 4475 บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 4475 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 7/2564 ลง 27 พ.ย.63
จ้างดูแลสนามหญ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ พิพิธชวนชม เสนอราคา 10,000 บาท นายมานพ พิพิธชวนชม ตกลงจ้างราคา 10,000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 1/2564 ลง 24 พ.ย.63
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
หน่วยงาน  ตม.จว.กระบี่
 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 31,502.00 31,502.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวข้องการค้า เสนอราคา 31,502  บาท หจก.เกี่ยวข้องการค้า ตกลงซื้อราคา 31,502 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 12/2564 ลง 30 ธ.ค.63
ซื้ออาหารผู้ต้องกัก 3 สัญชาติ 6,925.00 6,925.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 6,925  บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 6,925 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 10/2564 ลง 30 ธ.ค.63
ซื้ออาหารผู้ต้องกักสัญชาติทั่วไป 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 500 บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 500 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 11/2564 ลง 30 ธ.ค.63
จ้างดูแลสนามหญ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ พิพิธชวนชม เสนอราคา 10,000 บาท นายมานพ พิพิธชวนชม ตกลงจ้างราคา 10,000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 1/2564 ลง 24 พ.ย.63
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงาน  ตม.จว.กระบี่
 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้ออาหารผู้ต้องกัก 3 สัญชาติ 8900 8900 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 8900  บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 8900 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 13/2564 ลง 29 ม.ค.64
ซื้ออาหารผู้ต้องกักสัญชาติทั่วไป 1475 1475 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ เสนอราคา 1475 บาท น.ส.จุฑาลักษณ์ หอมรัตน์ ตกลงซื้อราคา 1475 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ในสั่งซื้อที่ 14/2564 ลง 29 ม.ค.64
จ้างดูแลสนามหญ้า 10000 10000 เฉพาะเจาะจง นายมานพ พิพิธชวนชม เสนอราคา 10000 บาท นายมานพ พิพิธชวนชม ตกลงจ้างราคา 10000 บาท พิจารณาจากผู้ประกอบการรายเดิม ใบสั่งจ้างที่ 1/2564 ลง 24 พ.ย.63
               
               
               
               
               
               
               
               
              แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
หน่วยงาน  ตม.จว.กระบี่
 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง             ยังไม่ได้รับ
ซื้ออาหารผู้ต้องกัก 3 สัญชาติ             งบประมาณค่าเบิกจ่าย
ซื้ออาหารผู้ต้องกักสัญชาติทั่วไป