ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอาคารจอดเรือยนต์ตรวจการณ์

ประกาศเผยแพรแผนการจางกอสรางอาคารจอดเรอยนตตรวจการณ

รายละเอยดแผนการจางกอสรางอาคารจอดเรอยนตตรวจการณ