กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
​การจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตาม ม.38
แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน ผู้จัดการโรงแรม
และผู้ประกอบการที่พักอาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีหากรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่
ภายใน 24 ชั่วโมง และหากผู้ใด  ไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 77 แห่งกฎหมายเดียวกัน โดยระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
​การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ประกอบการที่พักอาศัย ประชาชนทั่วไป และข้าราชการตำรวจสังกัด บช.น. รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน
​การแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน โดยความร่วมมือของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน
ผู้จัดการโรงแรม และผู้ประกอบการที่พักอาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บช.น.
และสื่อมวลชน ในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
หากพบสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Call Center 1178