ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สตม. ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอน 19 ก เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.61 เป็นต้นไป จำนวน 2 ฉบับ